Bytescout Screen Capturing lưu video màn hình của bạn dưới dạng tệp video AVI một cách dễ dàng. Bạn có thể chọn bất kỳ khu vực được chọn – toàn màn hình hoặc khu vực con trỏ chuột và nhận được một video hay ở cuối.