Top Ten Đánh giá sử dụng các kết quả kiểm tra từ các phòng thí nghiệm độc lập AV-Test như là một phần của quá trình xem xét của chúng tôi cho các phần mềm chống virus tốt nhất. AV-Test đặc biệt bảo vệ,