Mười bài đánh giá hàng đầu đã thử nghiệm 13 phần mềm chống vi rút khác nhau trong ba lĩnh vực chính: sự bảo vệ, hiệu suất và khả năng sử dụng. Tại sao Mua phần mềm chống virus? Những người thực hiện hàng