Máy trạm âm thanh cho VST & AU + 4 GB Soundbanks BEAT ZAMPLER là một máy trạm bao gồm nhiều cách khác nhau để điêu khắc và điều khiển âm thanh và nó bao gồm các tính năng bạn mong đợi trong bất