AutoClose là một chương trình tiện dụng cung cấp cho bạn sức mạnh để chỉ định cách thức và thời điểm đóng các chương trình đang chạy trên hệ thống của bạn. Với AutoClose , bạn có quyền lựa chọn quyết định xem bạn