Quản lý danh sách việc cần làm của bạn, gán lời nhắc ngày cho các nhiệm vụ riêng lẻ.