Xem, chỉnh sửa và sắp xếp - tất cả chỉ với một ứng dụng