Nếu bạn đã từng ngồi trước màn hình đen vì Windows của bạn từ chối bắt đầu, bạn biết giá trị của các bản sao lưu. Và thật dễ dàng để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn! Sao lưu toàn bộ phân vùng đĩa