Thở cuộc sống mới vào máy tính của bạn! Animated Wallpaper Maker sẽ giúp bạn biến các bức ảnh tĩnh của bạn thành hình ảnh động và đặt chúng làm nền desktop của bạn. Bạn có thể làm động bất kỳ hình ảnh mà